శనివారం, ఏప్రిల్ 25, 2015

"టెంపుల్ అఫ్ జస్టిస్"

 

"టెంపుల్ అఫ్ జస్టిస్"

నాలుగు గోడల మధ్య 

నాలుగు ఐదు సూత్రాలపై 

చేసే వాదోపవాదాలు విని

తీర్మానం చేసే శాస్త్ర పరికరం కాదు 

ఆర్తులకు సంపూర్ణ న్యాయం చేసే దేవాలయలు