శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 17, 2015

స్వేచ్చా విహంగాన్ని

 

 

నేనొక 

స్వేచ్చా విహంగాన్ని 

సుడి గాలిలా 

ఈ భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంటా

నన్ను అంటుకున్న 

వాసనలేవి నావి కావు కాలంతో పాటు కరిగిపోయేవే 

ఎటువంటి వాసనలు , ఆకారాలు , వికారాలు నన్ను అంటుకోవు !!