మంగళవారం, ఏప్రిల్ 21, 2015

నీ ఆదర్శాలకు కాదు

 

యెనెన్నో ఆటుపోట్లు 

అయినా చెదరలేదు 

సముద్రమంతా గాభిర్యం  

చెరగలేదు పెదవులపై చిరునవ్వు

ఆఖరికి పోరాడి పోరాడి ఒరిగిపోయావు భీష్ముడిలా

నీ నిష్క్రమణ జీవితానికి తుది మలుపు కాని నీ ఆదర్శాలకు కాదు