శనివారం, ఏప్రిల్ 25, 2015

మ్రోక్కరా

 

బ్రహ్మ 

కడిగిన పాదమిది 

కడగ రా 

వెచ్చటి కన్నీటి ధార

గంగ 

పుట్టిన పాదమిది 

మోయరా  

శిరసున

తనువు వెర్రి శివ గంగలెత్త 

తులసి  

కొలువైన పాదమిది

కొలవరా 

బ్రతుకు పచ్చంగ పండా 

సురాసురులు 

అనుక్షణం మ్రొక్కేడి  పాదమిది 

మ్రోక్కరా మోక్ష కైవల్యములు కూర