మంగళవారం, ఏప్రిల్ 21, 2015

ప్రార్థిస్తూ

                                                                                                             

స్వచ్చమైన , నిర్మల మనసుతో 

గురువు చేసే ఆశీర్వాదాలు ఆణిముత్యాలాంటివి 

అవి మాకు మీరు ఎక్కడ వున్నా ఇస్తారని నిరంతరం ప్రార్థిస్తాం

మీ ఆత్మకు నిరంతరం స్వస్తత , ప్రశాంతత కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ