సోమవారం, ఏప్రిల్ 06, 2015

కొంగలా

 

సూర్యోదయం 

చంద్రోదయం 

సాగేదే జీవితం

ఉభయ సంధ్యల మధ్య

తరాలు 

తర తరాలుగా దొర్లి పోతున్నాయి

మౌనంగా 

ఒంటి కాలిపై నుంచున్న కొంగలాగ చూస్తున్నది కాలం !!