గురువారం, ఏప్రిల్ 02, 2015

పెళ్లి సంతకం

 

 

జీవితమనే 

తెల్లని కాగితంపై 

కాలమనే కలంతో 

హృదయ బాషలో

మనం మనకోసం 

వ్రాసుకున్న ఒప్పదం

చివరలో చేసిన చేవ్రాలే  - పెళ్లి సంతకం