శనివారం, ఏప్రిల్ 04, 2015

డాక్టర్ రంగశాయి

యేమి
నేస్తమా !
అలిసి పోయావా !!
ఈ మాత్రానికే 
ఏమిటా పడక ?
అంపశయ్యపై భీష్ముడి లా !!
లే  ! లే..  ! లే ... !!
చేయవలసిన పోరాటాలు ఎన్నో ఉన్నాయి !
జయించవలసిన దుర్గాలు ఇంకా మిగిలి పోయాయి!!
(  మా ప్రియ మిత్రుడు డాక్టర్ రంగశాయి త్వరగా కోలుకోవాలని  ప్రార్థన )