శనివారం, ఏప్రిల్ 04, 2015

కొత్త ఇల్లు

 

మరణం లేని ఇంట 

కొంత మట్టిని తీసుకరా 

మరణం అనేదే లేకుండా చేస్తా !అంటే !!

వెనుకటికి ఒకడు

కొత్త ఇల్లు కట్టే ప్రయత్నం చేసాడంట !!