ఆదివారం, ఏప్రిల్ 05, 2015

దేవుడెవరో

 

ఆకాశం నీలం 
అంతరిక్షం అంధకారం 
అంతు చిక్కని సూత్రాల మధ్య 
వేలాడుతున్న గ్రహాల పరిక్రమలు 
కనుగొన్నది సైన్స్ - కానరానిది మిస్టరి 
అంతరంగ తరంగాలను పట్టుకొనే వరకు 
తెలియదు మనకు మనమేవరమో దేవుడెవరో