ఆదివారం, ఏప్రిల్ 05, 2015

ఓ నీలవర్ణం వాడ

 
ఈ పూల 
పరిమళం లో నిన్నుగంటి 
ఈ మేఘమాల 
సింహగర్జన లో నిన్నుగంటి 
నెమలి ఈకల కన్నులలో 
కంటి నీ భువనమోహన రూపు 
ఇంద్ర ధనస్సు పై ఎక్కి 
ఊరేగి రారా  ఊరు వాడ చూడ ఓ నీలవర్ణం వాడ