శనివారం, ఏప్రిల్ 04, 2015

గ్రహణం

 

చంద్ర గ్రహణం 

కలిగించే చీకటి చిటికలో పోవు

మనసుకు పట్టిన చీకటి

మట్టిలో కలిసెంత వరకు పోవు కదా !

పట్టనీకు  గ్రహణం మనసుకు ఎప్పటికి !!