ఆదివారం, ఏప్రిల్ 05, 2015

ఉండలేనుగా

 

 

అందరూ 

అంటారు నీవు ఉన్నావని 

 కొందరంటారు నీవు లేవని

అయితే ఇంత వరకు నేను కానను 

కనిపించలేదని 

నీవు లేవనే మాటను విశ్వసించలేను 

గాలి కనిపించలేదని శ్వాసించకుండా ఉండలేనుగా