శనివారం, ఏప్రిల్ 04, 2015

హరి

 
హరి 
హరి అని 
పిలువ మనసాయరా 
వయస్సులో 
కానలేదు  నీ యశస్సు
మనస్కరించక 
ఈ దేహం నమస్కరించను లేదు 
తిరస్కరించక నా మోర కనిపించవా హరి