గురువారం, ఏప్రిల్ 02, 2015

హరి లేనినాడు ఈ కట్టే హరీ మని హరించిపొదా

 

ఉన్నాడా

దేవుడు  ?

అను సందేహమేల 

అందు ఇందు వెతకనేల

అంతరంగం లోనే హరి జీవించి ఉండు

హరి లేనినాడు ఈ కట్టే  హరించిపొదా హరీ అని !