మంగళవారం, ఏప్రిల్ 21, 2015

నేనో సాధారణమైన టీచర్ ను 

 

 

 

"గురువు 

శిష్యులనే గొర్రెలమందకు నాయకుడు 

చక్కని ప్రవర్తన కలవాడే దశ దిశా నిర్దేశించగలడు

సమాజానికి ఆదర్శవంతమైన పౌరులను అందించగలడు" 

                                                           - శ్రీ  D. లక్ష్మణా చార్యులు

నేనో  సాధారణమైన టీచర్ ను 

నా శిష్యుల ప్రేమ నాకు లభించింది  అంటే అది నా వృతి గొప్పదనం ! నాది కాదు !!

( మా ప్రియమైన గురువు శ్రీ  D . లక్ష్మణా చార్యులు సెలవు తీసుకున్నారు )