బుధవారం, ఏప్రిల్ 22, 2015

ఎండ మావుల వెంట

 

ఏం

కావలి 

ఈ జీవితాలకు 

చక్కటి అనుబంధాలు - చిక్కటి తీపి గురుతులు కాక !

ఈ  ఉరుకులు - పరుగులేల

 ఎండ మావుల వెంట - విసిగి వేసారి నీ యమ్మ జీవితం అనటం తప్ప !!