శనివారం, మార్చి 21, 2015

పంచాంగ శ్రవణం

Image result for పంచాంగ శ్రవణం

ఉగాది 

కొత్త రుచుల మేలుకలయికలు 

క్రొంగొత్త కోరికల మేలు కొలుపులు

లాభ నష్టాల - కష్ట సుఖాల లెక్కల మధ్య 

ఎంతో గొప్ప దూర దృష్టి - ఈ  పంచాంగ శ్రవణం