శనివారం, మార్చి 07, 2015

ఆశీర్వాదం

 

ఆశీర్వాదం

ఆచంద్ర తారార్కం 

ధన ,యస్సస్సు సంపన్న 

పుత్ర పౌత్రాభివృద్దిరస్తు!తధాస్తు !!