మంగళవారం, మార్చి 03, 2015

పూల తోటల వదలి

Image result for పూల తోటల వదలి

గాలి లాంటి మనసా !

వూరికే అలా గాలికి తిరుగకే - పూల తోటల వదలి !

దుర్ఘందల సహవాసాలతో నీవు దుర్ఘంధమైపోతావు - చివరికి !!