శుక్రవారం, మార్చి 06, 2015

అంతరంగం

 

అంతరంగం 

పెద్ద రంగస్తలమ్ము 

భిన్న విభిన్న భావజాలా తోరణము 

దర్శించుకో  చాలు  ధన్యమౌను జన్మ