శుక్రవారం, మార్చి 13, 2015

కొలిచితివే బ్రహ్మాండంబు ! హరి !!

 

అడగకనడిగి 

మూడడుగుల మడి 

కొలిచితివే బ్రహ్మాండంబు ! హరి !!