శుక్రవారం, మార్చి 20, 2015

మన్మధనామ వత్సరం

 

మన్మధనామ వత్సరం 

యౌవ్వన శోభ సంబరం 

పచ్చని తోరణాల స్వాగత గీతాలు

కమ్మని కోకిల కుహు కుహు రావాలు 

నిత్య జీవన సత్యప్రమాణాల  ఉగాది పచ్చళ్ళు 

 పంచాంగ శ్రవణ గుణింతాల  జీవన గమన సూచికలు 

మీకు

మీ కుటుంబ సభ్యులకు 

ఇవే   మా  యుగాది శుభాకాంక్షలు