శుక్రవారం, మార్చి 06, 2015

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్స్వాస వాయులీనులు

Image result for flute with krishna

పెదవి 

అంచులు తాకి 

మురళి పులకించిపోయే

ఉచ్చ్వాస  నిచ్చ్స్వాస వాయులీనులు 

అంతః కర్ణం లో మ్రోగించే  సుమధుర గానాలు 

ప్రభు ! కృష్ణా ! కాలేకపోతి ఆ మురళిని నీ మోవిపైనుండ!!