బుధవారం, మార్చి 04, 2015

వెన్నెల్లో జలపాతం

 
ఓ చందమామా !
వెన్నెల్లో జలపాతం 
చల్లగా చల చల్లగానవ్వుతుంది - నీ నీడను చూసి !!
కొత్త పెళ్లి కూతురిలా పమిట పరదాల చాటు మాటునా !!