సోమవారం, మార్చి 09, 2015

ఆకాశంలో మేఘంలా

నేస్తం !

జారుకున్నావా 

జ్ఞాపకాల లోకంలోకి !!

ఆకాశంలో  మేఘంలా అనంతంలో  కలిసిపోయావా !!