సోమవారం, మార్చి 16, 2015

తనని గానని వాడు నిన్నేటుల గాంచును ! హరి !!

 

హరి !


నీవున్నావా ?

అంటే .................... !

నీలోనే వున్నానని 

పక్కున నవ్వేవు ! హరి !!

 

అంతట తానై 

తానే అంతట కొలువై 

ప్రాణ దివ్వెలు వెలిగించేవు ! హరి !!

తనని గానని వాడు, గాంచును నిన్నేటుల ! హరి !!