గురువారం, మార్చి 05, 2015

నిత్య కర్షకుడను

 

జన్మ జన్మలనెరుగ

ముందేమిజరుగునో అసలే నెరుగ

నా గత తప్పుల సవరించి కోనసాగాటం తప్ప !

నేనొక  జీవిత బాటసారిని

బ్రతుకు బాటను పండిచుకొనే నిత్య కర్షకుడను !!