గురువారం, మార్చి 05, 2015

అద్దం ముందు

 

వస్తాయీ - పోతాయి

తోకచుక్కల లాంటి ఆలోచనలు 

నిర్మలమైన ఆకాశంలా - ప్రకాశించనీ ఈ మనసును 

అద్దం ముందు తెలుస్తుంది - నీ పూర్తి అస్తిత్వం ఏమిటో