సోమవారం, మార్చి 16, 2015

నీవు జీవుడవు - నేను దేవుడను

 

 

నేను నీవు ఒకటే కాదా 

ఇద్దరిది నల్లని నలుపు 

ఇద్దరికీ ఉన్నాయి చక్కని రెక్కలు !!

అయినా ......................

నీవు కూస్తే పంచమ స్వరాలు 

నేను కూస్తే కర్ణకటోర "కా కా కా కా" శబ్దాలు !!

నీవూ నీను ఒకటే కాదు 

నీవు దేహనివి  - నేను ప్రాణాన్ని !!

నీవు జీవుడవు  -  నేను దేవుడను !!