సోమవారం, మార్చి 09, 2015

సూర్యోదయకిరణాన్ని

Image result for most beautiful sunrise - free wallpapers

అంతరిక్షంలోని 

అంతులేని చీకటిని నేను

ఆకాశంలోని 

అనంత శ్వాసను నేను 

పృథ్వి పై పరుచుకున్న పచ్చికను నేను 

ఆశల ఉషస్సులు రేపే సూర్యోదయకిరణాన్ని నేను 

నేనెక్కడికి పోలేదు ప్రతినిత్యం మిమ్ముల పలకరిస్తాను