ఆదివారం, మార్చి 01, 2015

మీరిద్దరు సమానమే


 

అందుకే అంటాను !

దేవుడి ముందు అందరు సమానమే అని !!

గుడి లోపల నీవూ

గుడి మెట్ల పై వాడూ 

పెద్దా, చిన్నా , కోరికలు తప్ప - మీరిద్దరు  సమానమే