ఆదివారం, మార్చి 01, 2015

నిరంతర బిక్షకుడిని

 

హే ! ప్రభు!! 

జోలే పట్టి అడగడం తప్ప 

ఏమి అమర్చలేను పూల కొమ్మల్లా 

తీసుకోవడం తప్ప 

ఏమి ఇచ్చుకోలేని  నిరంతర బిక్షకుడిని 

స్వార్థమే తప్ప , స్వాంతన యెరుగని మనసు 

పరి పరి విధముల పరుగులు తీస్తుంది ఈ మనసు