గురువారం, మార్చి 05, 2015

ఎటువైపో నీ గమ్యం

 

 

నేను ఎవరు ?

అనే మీ మాంస - ముందు మాను!!

నేను నేనే - నీవు నీవే !

చిన్న విషయాల పట్ల - చింత మాను!!

ఎటువైపో నీ గమ్యం ఎంచుకొని - అటు వైపు సాగిపో !!