గురువారం, మార్చి 12, 2015

చూపితివే అఖిలాండంబు ! హరి !! 

బొక్కక బొక్కిన 


పిడికెడు మన్నున 

చూపితివే అఖిలాండంబు ! హరి !!