శుక్రవారం, మార్చి 27, 2015

శ్రీ రామ నామం

 

ఏమయ్య ! రామా 
ఏమి చేసితివి నీవు
రాళ్లు అన్నీలేచి లేపే వారధిని !!

ఏమయ్య ! రామా 
ఏమి చేసితివి నీవు 
కోతి మూకలకు కొండంత బలమొచ్చే !!
శ్రీ రామ నామం ఆశ్రిత పారిజాతం  సిరి సంపదలనిచ్చి కాపాడుగాక !!

అందరికి శ్రీ రామనవమి శుభాకాంక్షలు