మంగళవారం, మార్చి 10, 2015

ఊహల ఊయలలు

 File:Raja Ravi Varma, Mohini (Oleograph).jpg

గుండె 

గొంతుకలోని 

గుసగుసలు విన్నావా

సన్నజాజిపూల రుసరుసలు కన్నావా

ఊహల ఊయలలు ఊగే

నల్లని కురుల కులుకు హోయలుల చూసి