మంగళవారం, ఆగస్టు 21, 2012

చివరి వరకు .....నీవు  నడచి  వచ్చిన  దారి 

క్రమేణా  కనుమరుగు  అవుతూ  ఉంది 

దారి  చూపిన  మైలు  రాళ్లు  ఒక్కోకటి  మాయమౌతున్నాయి 

తిరుగు  లేని  ఈ  ప్రయాణంలో  మౌనంగా  సాగిపోవటమే  చివరి  వరకు.....

నీ  ముందు  వున్న  దారి ........................|