బుధవారం, ఆగస్టు 01, 2012

సెలవు నేస్తం

నెలల పాపగా వచ్చావు 

నేలరేడువై  వెలిగావు 

పప్పీ గా స్థానం పదిలపరుచుకున్నావు 

పన్నేడుల్లు  మాలో  ఒకరిగా  జీవించావు 

తుది శ్వాశ  నా చేతులలోనే  వదిలావు 

వీడుకోలు  వేడుక కూడా  నా చేతుల్లోనే  తీర్చుకున్నావు 

నా రాక  కొరకు  ప్రాణాలు వుగ్గబట్టినావు  సెలవు  నేస్తం 

సెలవు  నేస్తం