బుధవారం, ఆగస్టు 01, 2012

మృత్యు ఘడియలు సమీపించు వేళ

అన్న పానీయములు  రుచించవు 


ఆర్భాటము  ఆవేదనా  తప్ప 


మృత్యు  ఘడియలు  సమీపించు  వేళ