మంగళవారం, ఆగస్టు 07, 2012

ఆరాధన

మేఘ మంగళ  జర్ఝారి  ఘోష తరంగాలలో 


ముకుళిత వందన హస్త్తుడఆయే వాన దేవుడు 

భీషన సుడిగాలుల  వీచేటి వాయు దేవుడు 

సుమగందముల మరిచికల  వీచే  మనోహరముగా 

అనాధ నాద సర్వజ్ఞా  సర్వజనులు 

నీ ముందు మోకరిల్లిరి 

కరునాతరంగా కమలాలయా 

కాన్చవయా  మా కరువుతీర 

నీ ఆరాధనా కోరి 

నీ ఆరాధనకు  వచ్చాము 

ఆదరించవయ్య  మమ్ముల 

శ్రీ సద్గురు  రాఘవేంద్ర