బుధవారం, ఆగస్టు 01, 2012

అందుకే నీవు దేవుడవు

ఇరు సంధ్యలలో  బంగారు పూలతో  పూజించు 

నిను  సూర్యభగవానుడు  స్వయముగా తానే 

15 దినములకోకమారు  వెండి వెన్నెలల ధూళి తో 

నిను సేవించి  తరించును  ఆ రే రాజు ఎలప్పుడు 

10 మాసముల కొకమారు  వర్ష రుతువులో 

నిను  అభిషేకించు  ఆ వరునదేవుడే  స్వయముగా 

అను నిత్యం  పూల  పరిమళాలు వేదజేల్లి 

నీ  సేవలో  తరించి పులకిన్చిపోవు  పూల కొమ్మ 

అయితే  నేను  ఏనాడు  

నిను  దర్శించి  ఎరుగను , తలచి  ఎరుగను 

అయినా  నా పై  అపరా కరుణ కురిపించినావు 

అందుకే  నీవు  దేవుడవు