బుధవారం, ఆగస్టు 01, 2012

అందుకేనేమో మనిషికి ఈ చపలత్వం

కాంతి కిరణాలు  చక్కగా  నిలువుగా  వుంటాయి 

నీటి  బిందువులు  వృతాకారం గా  వుంటాయి 

ఆలోచనేలే  వంకర టింకరగా  వుంటాయి 

అందుకేనేమో  మనిషికి   ఈ  చపలత్వం