సోమవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2013

వంచిన తల యెత్తదు

రమణమ్మ ..........

ఆ గూటి అంచులపై  కసువు అనుకోరాదు !

భలే వారమ్మ .........

మా  రమణమ్మ  వంచిన  తల యెత్తదు  తెలుసా !!