గురువారం, మార్చి 29, 2012

రాజా దశరతః స్వర్గం జగాం విలాపాన్ సుతం

రామాయణ - బాల కాండ 
         సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : ౩౩


రాజా దశరతః స్వర్గం జగాం విలాపాన్ సుతం 
గతే తు తస్మీన్ భరతే వశిష్ట ప్రముఖై : ద్విజై :