గురువారం, మార్చి 29, 2012

గుహేఆనా సహితే రామో లక్షమనోన చ సీతాయ

రామాయణం - బాల కాండ 
    సర్గ -1 
నారద ఉవాచ : 30  


గుహేఆనా సహితే రామో లక్షమనోన చ సీతాయ
తే వనేన వనం గత్వ  నదీ: తీర్త్వ బహు ఉధకః