గురువారం, మార్చి 29, 2012

జనకస్య కులే జాతా దేవ మాయెర్వ నీర్మీతా

రామాయణం - బాల కాండ 


          సర్గ - 1                        

నారద ఉవాచ : 27 


జనకస్య కులే జాతా దేవ మాయెర్వ నీర్మీతా 
సర్వ లక్షణ సంపన్నా నారీణాం ఉత్తమం వధూ: