గురువారం, మార్చి 29, 2012

జటాయు కబందం శబరీ సీతాన్వేషణ

రామాయణం - బాల కాండ 
   సర్గ - ౧ 

నారద ఉవాచ :
రాఘవః సోక సంతాపో విల్లపాకుల ఇంద్రియః 
తతః తే న ఏవ శోకేనా గ్రుధం దగ్ద్వ  జటయుశం-54 


మార్గమనే వనే సీతాం రాక్షసం సందర్శః 
కబందాం నామ రూపేన వికృతం ఘోర దర్శనం -55 


తం నిహత్య మహాబాహు : దదాః స్వర్గతః చ సః
స చ ఆర్య కథయామాస శబరిం ధర్మ చారిణీం -56 


జటాయు కబందం శబరీ  సీతాన్వేషణ 


వీరంతా రామునికి  దారి చూపేవారు .