మంగళవారం, మార్చి 20, 2012

నానా దేశ నివాసైస్చ వణిక్భిరుప శోభితం

 

కపాతాతొర్నావతీన్ సువిభక్తాన్తరపాణం
సర్వయంత్రయుధవతిముపెతం   సర్వశిల్పి  భిహ్   


సుతమగాధసంబంధం  శ్రిమతిమాతులప్రభం
ఉచ్చాత్తలధ్వజవతిన్   శతఘనిశతసంకులాం


వధునతకసంఘిస్చ    సంయుక్తం   సర్వతః పురీమ్ 
ఉద్యనమ్రావనోపెతం  మహతీం   సలమేఖలం  


దుర్గ ఘంభిరా పరిఘం  దుర్గ మన్యైరిదురాసదం
వాజివరణ సంపూర్ణం గొభిరుస్త్రైహ్ ఖరైస్తాత


సామంతరాజసంఘైస్చ బలికర్మభిరవర్తం 
నానా దేశ నివాసైస్చ వణిక్భిరుప శోభితం