మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

విష్ణుణా సద్రుసే వీర్యే సోమవాన్ ప్రియదర్శనః

రామాయణం - బాల కాండ 


         సర్గ - 1 నారద ఉవాచ : 18 


విష్ణుణా సద్రుసే వీర్యే  సోమవాన్  ప్రియదర్శనః 


కాల ఆగ్నెసద్రుసః క్రోదే  క్షమయ పృథ్వి సమః 
విష్ణువు ; అగ్ని ; చంద్రుడు ; పృథ్వి ;
వీర్యము ; క్రోధం ; శాంతం ; క్షమా ;


శౌర్యము - vs - శాంతము ; క్రోధం - vs - క్షమా ;


విష్ణువు లాంటి వాడు శౌర్యములో , చంద్రుని లాంటి వాడు శాంతములో చక్కగా కనిపించటానికి .
కోపంలో కాలాగ్ని లాటి వాడు ; క్షమా గుణములో భూమాత తో సరి .